ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ VETIT;

Ο κύριος στόχος του έργου VETIT είναι η ανάπτυξη νέων, βιώσιμων δομών συνεργασίας για την Πρακτική Άσκηση και την Μαθητεία στον Κλάδο της Πληροφορικής, μέσω της ανάπτυξης  δυνατοτήτων, την μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών από χώρες-πρωτοπόρους στο πεδίο σε λιγότερο έμπειρες.

Η μεταφορά τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή πρακτικών επιτυγχάνεται μέσω μίας κοινοπραξίας, η οποία αποτελείται από τοπικές αρχές, παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και  μικρομεσαίες επιχειρήσεις πληροφορικής από την Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα ως εταίρους και στην οποία συμμετέχουν και επαγγελματικές ενώσεις ως συνδεδεμένοι  εταίροι.

Το VETIT είναι σχεδιασμένο με τοπική και περιφερειακή διάσταση, ώστε να παράγει βιώσιμα αποτελέσματα στην πραγματικότητα, και για αυτό συνδέεται με τοπικές και περιφερειακές  πολιτικές, ενώ ταυτόχρονα είναι σε πλήρη αρμονία με την τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Ποσοτικές έρευνες δείχνουν ότι από τους αποφοίτους μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απόφοιτοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έχουν περισσότερες πιθανότητες  απασχόλησης (Cedefop 2012). Επιπρόσθετα, η Νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη αναφέρει ότι η ζήτηση για επαγγελματίες ψηφιακής τεχνολογίας έχει αυξηθεί κατά 4% την  τελευταία δεκαετία. Παρόλα αυτά, οι ψηφιακές δεξιότητες εκλείπουν στην Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Παρά τη συνεχή αύξηση της απασχόλησης, ο αριθμός κενών θέσεων για  επαγγελματίες ΤΠΕ αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί σε 756.000 μέχρι το 2020. Σύμφωνα με το Cedefop, οι επαγγελματίες ΤΠΕ είναι ανάμεσα στους πιο περιζήτητους εργαζόμενους  στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Απαντώντας στα κενά, τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αναφέρονται παραπάνω, το έργο VETIT φέρνει κοντά τοπικές δημόσιες αρχές, παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και  μικρομεσαίες επιχειρήσεις πληροφορικής από την Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα και επαγγελματικές ενώσεις ως συνδεδεμένους εταίρους, με στόχο να δημιουργήσουν νέες, βιώσιμες δομές συνεργασίας για την Πρακτική Άσκηση και την Μαθητεία, μέσα από την ανάπτυξη δυνατοτήτων, την μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών.