Για τη χορήγηση της άδειας εκσκαφής, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στην Υπηρεσία μας είναι:

1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία), στην οποία θα αναφέρονται:

  • οι οδοί όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες
  • η ημερομηνία έναρξης των εργασιών
  • ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσής τους
  • τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο του έργου

Σημειώνεται ότι ο χρόνος εκτέλεσης θα είναι ανάλογος (κατά την κρίση της υπηρεσίας) με τα μήκη των αιτούμενων εκσκαφών. Ενδεικτικά δε θα εγκρίνεται άδεια που να περιλαμβάνει, στο ίδιο χρονικό διάστημα, πολλές οδούς με συνολικό μήκος εκσκαφών, άνω των 650m.

2. Σχέδιο σε κλίμακα από 1:100 έως 1:500 (ανάλογα με το μήκος της εκσκαφής), όπου θα φαίνονται

  • το σημείο και η διαδρομή της εκσκαφής
  • οι ονομασίες των οδών
  • το ή τα εκατέρωθεν οικοδομικά τετράγωνα των οδών που πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εκσκαφή

* Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του 4ου ορόφου στο Δημαρχείο.

* Οι άδειες εκσκαφής, θα δίδονται κατόπιν αυτοψίας της αρμόδιας υπηρεσίας και ο εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης υπολογίζεται στις δέκα ημερολογιακές ημέρες.

* Οι εργασίες (τρόπος κατασκευής, μέτρα ασφαλείας, αποκαταστάσεις κλπ) εκτελούνται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο τυπικό κείμενο αδείας της υπηρεσίας.

Για την παράταση της άδειας εκσκαφής:

  • Δεν μπορεί η χρονική διάρκεια της παράτασης να υπερβαίνει το ήμισυ της διάρκειας που δόθηκε στην αρχική άδεια.
  • Δεν μπορούν οι παρατάσεις στο σύνολό τους να είναι περισσότερες από δύο.
  • Πρέπει να πρωτοκολλείται, να ελέγχεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο αδειών εκσκαφών και κατόπιν να εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας.

* Οι παραπάνω διαδικασίες πραγματοποιούνται στον 4ο και 5ο όροφο του Δημαρχείου, όπου στεγάζονται το Πρωτόκολλο και η Τεχνική Υπηρεσία και απαιτείται η πρωτότυπη άδεια που εκδόθηκε από την Υπηρεσία.

* Οι παρατάσεις αδειών εκσκαφής, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο κώλυμα, θα δίδονται άμεσα.

Τέλος, μετά το πέρας των εργασιών, θα πραγματοποιείται αυτοψία από το προσωπικό του Δήμου μας, για να διαπιστώνεται η ορθή και πλήρης αποκατάσταση των ασφαλτοστρώσεων, πλακοστρώσεων, ραμπών ΑΜΕΑ, η απομάκρυνση μπαζών και άχρηστων υλικών, ο καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής κτλ.