Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2022.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
06/10/2022 03:00:0006/10/2022 11:06:01Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 180/2016 Απόφασης Δ.Σ (Έγκριση ενιαίου κανονισμού λειτουργίας για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).ΩΤ4ΡΩΚ3-Β0ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81/2022
04/10/2022 03:00:0004/10/2022 13:51:07Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 13/21 Απόφασης ΕΠΖ (που εγκρίθηκε με την 67/21 ΑΔΣ) περί έγκρισης κυκλοφοριακών προσαρμογών που περιλαμβάνονται στη μελέτη του κύριου υποέργου 1: «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» για το έργο «ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Νέας Σμύρνης».ΨΩΣΤΩΚ3-ΞΧΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79/2022
03/10/2022 03:00:0003/10/2022 14:27:156η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 202266ΕΗΩΚ3-ΨΑΗΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ68/2022
15/09/2022 03:00:0015/09/2022 10:15:49Πρακτικό αναβολής της 14ης/31-08-2022 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας ΣμύρνηςΩΣ42ΩΚ3-Χ5ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24422/15.09.2022
15/09/2022 03:00:0015/09/2022 10:11:38Πρακτικό ματαίωσης της 13ης/30-08-2022 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.ΨΘΒΧΩΚ3-6ΜΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24420/15.09.2022
15/09/2022 03:00:0015/09/2022 10:17:48Πρακτικό αναβολής της 15ης/31-08-2022 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης6ΙΠ9ΩΚ3-ΚΧΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24424/15.09.2022
15/09/2022 03:00:0015/09/2022 10:08:17Πρακτικό αναβολής της 12ης/26-08-2022 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας ΣμύρνηςΨΖΘΩΩΚ3-12ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24417/15.09.22
13/09/2022 03:00:0013/09/2022 14:56:04Αποδοχή του ποσού #111.460,00# ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Κατανομή και διάθεση του ποσού των # 111.292,81 # ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης.Ψ897ΩΚ3-ΘΛΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64/2022
02/09/2022 03:00:0002/09/2022 14:30:00Προσκύρωση πρασιάς επί της οδού Νίκαιας 17 και πλ. Ηροδότου (πρώην Μιλήτου), Ο.Τ. 217.9612ΩΚ3-ΝΞΨΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ58/2022
02/09/2022 03:00:0002/09/2022 14:32:01«Ανανέωση άδειας παραχώρησης χώρου στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος Ε.Λ.Τ.Α επί της οδού Πλ. Βασ. Κων/νου 6 (πεζόδρομος)».6Ν9ΑΩΚ3-40ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60/2022
31/08/2022 03:00:0031/08/2022 16:24:045η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022ΨΗΤΘΩΚ3-Φ1ΩΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ63/2022
31/08/2022 03:00:0031/08/2022 15:41:41"Έγκριση συμμετοχής – κατασκευής περιπτέρου στην 86η ΔΕΘ".ΡΛΔΘΩΚ3-Ο0ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ62/2022
29/07/2022 03:00:0029/07/2022 13:05:02"Έκτακτη επιχορήγηση Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Νέας Σμύρνης".ΨΞΩ7ΩΚ3-2ΜΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61/2022
29/07/2022 03:00:0029/07/2022 11:49:394η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 20226Ι1ΗΩΚ3-ΘΔΡΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ59/2022
27/06/2022 03:00:0027/06/2022 11:20:20«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 118/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ταμειακού απολογισμού οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων-Εθνική Στέγη».64Γ1ΩΚ3-7ΥΛΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ56/2022
27/06/2022 03:00:0027/06/2022 10:53:181. Έγκριση Διενέργειας Διεθνή Διαγωνισμού πολυετούς δαπάνης για τρία (3) έτη, για την προμήθεια με αντικείμενο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» ετών 2022-2023-2024-2025. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 μέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 2. Έγκριση ορισμού οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης σύμβασης.6Β49ΩΚ3-ΩΩΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57/2022
22/06/2022 03:00:0022/06/2022 13:09:30«3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022».Ψ1ΕΞΩΚ3-ΦΙ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ54/2022
22/06/2022 03:00:0023/06/2022 09:16:27«Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 82/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου».6Ξ5ΤΩΚ3-Λ1ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55/2022
06/06/2022 03:00:0006/06/2022 10:12:38Αναμόρφωση Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΨΑΡΙΩΚ3-15ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ44/2022
06/06/2022 03:00:0006/06/2022 12:34:022η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2022.6Β8ΓΩΚ3-Λ4ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45/2022
03/06/2022 03:00:0003/06/2022 13:13:54Αποδοχή του ποσού #111.670,00# ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Κατανομή και διάθεση του ποσού των # 111.502,49 # ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης.93Ε4ΩΚ3-ΒΟ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48/2022
03/06/2022 03:00:0003/06/2022 13:19:42«Γνωμοδότηση για την ανάληψη του κόστους λειτουργίας των παραρτημάτων των Νηπιαγωγείων του Δήμου Νέα Σμύρνης».6Ν17ΩΚ3-Ε42ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53/2022
03/06/2022 03:00:0003/06/2022 10:11:32Δημιουργία Τέλους Εσόδων για το πρόγραμμα «Νήπια σε Δράση».6ΧΒΟΩΚ3-ΡΑ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43/2022
03/06/2022 03:00:0003/06/2022 10:15:01«Αποδοχή ή μη πρότασης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων με συμβιβασμό».ΩΣ6ΚΩΚ3-ΝΜΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ51/2022
03/06/2022 03:00:0006/06/2022 13:33:34Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» με Αρ. Μελ. 94/2016.ΩΜΦΜΩΚ3-2ΜΥΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ52/2022
03/06/2022 03:00:0003/06/2022 13:16:41Παράταση Μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Ομηρείου 49ΒΕΑΩΚ3-341ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50/2022
03/06/2022 03:00:0003/06/2022 13:15:28«Παράταση Μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Ταντάλου 22»677ΜΩΚ3-3ΘΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49/2022
02/06/2022 03:00:0002/06/2022 10:54:01Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 14/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη» και λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με την κατάθεση αγωγής υπαλλήλων ΙΔΟΧ του νομικού προσώπου για τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.6ΣΗ1ΩΚ3-Μ5ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47/2022
01/06/2022 03:00:0001/06/2022 11:40:01«2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022».6ΤΖΑΩΚ3-Δ3ΜΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ46/2022
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 14:50:34Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη» του Δήμου Νέας Σμύρνης.9ΕΘ6ΩΚ3-5ΓΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33/2022
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 14:55:31Έγκριση στοιχείων απογραφής την 31.12.2016 & ισολογισμού έναρξης 01.01.2017 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός» του Δήμου Νέας Σμύρνης.Ψ9ΡΩΩΚ3-ΛΗ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/2022
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 14:52:31Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΨΥΥΕΩΚ3-Μ9ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34/2022
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 14:57:04Τροποποίηση στη σύνθεση του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ και MIS 5002310» στο Ε.Π. «Αττική».Ψ449ΩΚ3-ΟΟΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38/2022
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 14:53:54Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός» του Δήμου Νέας Σμύρνης.Ρ61ΓΩΚ3-ΤΦΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35/2022
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 14:58:20Αύξηση χρηματικού ορίου ετήσιου εισοδήματος για ένταξη στις Κοινωνικές Δομές Δημοτικά Ιατρεία, Φυσικοθεραπευτήριο, Οδοντιατρείο, Κοινωνικό Φαρμακείο) από τις 6.000 στις 8.000 €.60ΠΧΩΚ3-Γ9ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39/2022
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 15:01:16Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 10/2022 απόφασης της ΕΠΖ για την κοπή ή μη δέντρων και λήψη σχετικής απόφασης6ΑΜΦΩΚ3-1ΝΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42/2022
04/05/2022 03:00:0031/05/2022 12:23:11Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση Λαμπαδηδρομίας του Δήμου Νέας Σμύρνης με την Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών Νέας Σμύρνης.ΨΩΨΣΩΚ3-Μ8ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41/2022
04/05/2022 03:00:0004/05/2022 13:32:40Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση τελετής έναρξης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.ΨΣΔΧΩΚ3-6ΚΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ40/2022
04/05/2022 03:00:0004/05/2022 12:28:37Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2022 (ΑΔΑ: 6ΩΒ9ΟΛ9Π-ΛΛΠ) απόφασης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης», που αφορά στην αποδοχή της αγωγής των υπαλλήλων ΙΔΟΧ του προγράμματος ΕΣΠΑ ¨Εναρμόνιση της επαγγελματικής και κοινωνικής Ζωής», για τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.6ΑΡ9ΩΚ3-0Γ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37/2022
19/04/2022 03:00:0019/04/2022 15:36:15Σύσταση Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων με συμβιβασμό για το έτος 2022.ΡΞ4ΟΩΚ3-606ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ31/2022
19/04/2022 03:00:0019/04/2022 15:24:58«Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού έργων, που χρηματοδοτούνται από τον λογαριασμό Δημόσιων Επενδύσεων».ΨΙ1ΩΩΚ3-ΡΞΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27/2022
19/04/2022 03:00:0020/04/2022 12:01:49Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας.Ψ79ΓΩΚ3-ΘΧ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29/2022
19/04/2022 03:00:0019/04/2022 15:34:01Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων πεζοδρόμων» (ΑΡ. ΜΕΛ. 76/15).ΨΞΗΣΩΚ3-Μ57ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ30/2022
19/04/2022 03:00:0019/04/2022 15:37:48Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των υπ’ αριθμ. 19/2020 & 27/2021 Αποφάσεων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης»ΨΒΠΝΩΚ3-ΩΕΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/2022
11/04/2022 03:00:0011/04/2022 10:56:06«Αναγκαιότητα ενοικίασης χώρου για τη δημιουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου».ΨΨ78ΩΚ3-ΠΟΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23/2022
11/04/2022 03:00:0015/07/2022 13:07:15«Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ενοικίασης αθλητικών χώρων του ΠΓΣΣ».Ψ6ΑΕΩΚ3-Δ3ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24/2022
11/04/2022 03:00:0011/04/2022 11:20:35Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 101/2021 Α.Δ.Σ., που αφορά τον καθορισμό τιμής για κατάληψη πεζοδρομίου την περίοδο των εορτών στα καταστήματα με εποχιακά είδη.ΨΟΥΞΩΚ3-Π35ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28/2022
11/04/2022 03:00:0011/04/2022 11:08:42«Έγκριση μίσθωσης σταθερών σχολικών υποδομών στα γεωγραφικά όρια της πόλης μας, που θα στεγάσουν τα νήπια και προνήπια που φοιτούν ή πρόκειται να φοιτήσουν αντικαθιστώντας το σύνολο ή κάποια από τις (9) εννέα προκατασκευασμένες αίθουσες που ήδη έχουν εγκατασταθεί για τις ανάγκες της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης στη Νέα Σμύρνη».6ΖΩ7ΩΚ3-Ζ68ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25/2022
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 14:43:27Παράταση – τροποποίηση συμφωνητικών μίσθωσης των δημοτικών κινηματογράφων «ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ και ΦΙΛΙΠ».9Η4ΗΩΚ3-ΚΘΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26/2022
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 12:10:46Δωρεάν τιμής ένεκεν ταφή του Πέτρου Λινάρδου.9ΩΙΟΩΚ3-ΖΔ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/2022
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 11:12:51Λήψη απόφασης επί αγωγής & αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 20 εργαζομένων του Δήμου με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. απασχολούμενων στο Δήμο μας από 15/11/2015.Ω3Φ9ΩΚ3-0ΡΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21/2022
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 09:37:48Λήψη απόφασης επί της αγωγής δέκα εργαζομένων του Δήμου Νέας Σμύρνης με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ., στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», απασχολούμενοι στο Δήμο από 07/03/2017.6Κ9ΖΩΚ3-7Φ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20/2022
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 09:43:07Λήψη απόφασης επί των 10 εργαζομένων του Δήμου με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. απασχολούμενοι στο Δήμο μας από 12/2014.6Ο4ΖΩΚ3-5ΩΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22/2022
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 15:23:12Αποδοχή του ποσού # 55.835 #ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης. Κατανομή και διάθεση του ποσού των #55.751,25# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΡΒ66ΩΚ3-6ΓΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2022
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 15:43:29«1η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022».9Α8ΓΩΚ3-ΜΥΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17/2022
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 14:56:59Έκτακτη επιχορήγηση Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Νέας Σμύρνης.Ψ1ΨΗΩΚ3-Δ7ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19/2022
29/03/2022 03:00:0029/03/2022 14:35:011η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022ΡΒΗ4ΩΚ3-0ΗΩΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ18/2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 12:19:27ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ6ΡΓΔΩΚ3-Η1ΡΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ5821/01-03-2022
22/02/2022 02:00:0022/02/2022 11:47:12Ψήφισμα για την διεκδίκηση αυξημένων Κ.Α.Π. προς τους δήμους της χώρας για την κάλυψη της αύξησης του ενεργειακού κόστους.ΨΟΓΛΩΚ3-ΕΨΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6/2022
22/02/2022 02:00:0022/02/2022 11:35:13«Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για μέτρα στήριξης της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας για την αντιμετώπιση- ιχνηλάτιση του κορωνοϊού».97Σ0ΩΚ3-ΟΞ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2022
22/02/2022 02:00:0022/02/2022 11:45:16Λήψη απόφασης περί μη μεταβολής αυτοτελών οικισμών Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΨΞΧΩΚ3-ΗΛ9ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ7/2022
18/02/2022 02:00:0018/02/2022 11:41:12Αποδοχή του ποσού #111.670,00# ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Κατανομή και διάθεση του ποσού των # 111.502,49 # ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης.Ψ6Μ9ΩΚ3-ΤΓΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8/2022
17/02/2022 02:00:0018/02/2022 10:23:40Έγκριση μελέτης εφαρμογής Η/Μ για το έργο «Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου 3.500 θέσεων βιοκλιματικό - πολυδύναμο αθλητικό κέντρο ΔΝΣ».6Η6ΞΩΚ3-ΨΗΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ9/2022
09/02/2022 02:00:0010/02/2022 12:06:01Εκλογή μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη Δήμου Ν. Σμύρνης».Ψ8Κ4ΩΚ3-693ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ11/2022
09/02/2022 02:00:0009/02/2022 13:47:53Εκλογή μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης».ΨΥ56ΩΚ3-ΡΔΒΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ12/2022
09/02/2022 02:00:0009/02/2022 13:40:44Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού χρηματοδοτούμενων πράξεων του Δήμου Νέα Σμύρνη.9ΞΞ9ΩΚ3-0ΘΞΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ13/2022
09/02/2022 02:00:0009/02/2022 13:29:30Εκλογή μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης».6ΓΙΠΩΚ3-Τ97ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ10/2022
24/01/2022 02:00:0025/01/2022 15:03:15ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 09-01-2022 ΕΩΣ 31-12-202366ΚΕΩΚ3-ΞΗΣΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ4/2022
24/01/2022 02:00:0025/01/2022 15:04:46ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 09-01-2022 ΕΩΣ 31-12-2023916ΑΩΚ3-5ΤΕΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ5/2022
11/01/2022 02:00:0011/01/2022 12:27:15ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ9ΚΤΛΩΚ3-Κ70ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ444
09/01/2022 02:00:0019/01/2022 13:17:29ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 09-01-2022 ΕΩΣ 31-12-2023ΩΝΖ5ΩΚ3-Σ9ΟΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ3/2022
09/01/2022 02:00:0019/01/2022 13:15:25ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 09-01-2022 ΕΩΣ 31-12-2023Ω5ΤΒΩΚ3-6ΚΨΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ2/2022
09/01/2022 02:00:0013/01/2022 13:15:38ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 9-1-2022 έως 31-12-2023ΩΖΗ0ΩΚ3-ΖΝ5ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ1_2022