Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2019. —

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
19/12/2019 02:00:0002/01/2020 10:32:13Αλλαγή ώρας έναρξης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του.69ΩΚΩΚ3-0ΚΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ270/2019
19/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:54:09Προσδιορισμός δημοτικών τελών κατάληψης πεζοδρομίων & κοινόχρηστων χώρων με χριστουγεννιάτικα είδη έτους 2019.ΩΠΟ2ΩΚ3-71ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ266/2019
19/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:34:33Θ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.ΨΗ5ΖΩΚ3-ΩΞΥΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ258/2019
19/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:57:54Υποβολή πρότασης του Δήμου Ν. Σμύρνης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική», πρόσκληση ΕΑΤΑ 10 ΟΠΣ 3351, με τίτλο «Βελτίωση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών που θα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης του Δήμου Ν. Σμύρνης».ΨΓΒΤΩΚ3-ΥΣΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ268/2019
19/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:38:37Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.6ΑΧΜΩΚ3-ΗΡΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ260/2019
19/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:51:32Ορισμός οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.Ω7ΔΝΩΚ3-Φ0ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ265/2019
19/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:50:04Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων.ΩΝΤΖΩΚ3-Γ35ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ264/2019
19/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:36:30Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ν. Σμύρνης, του Δήμου Καλλιθέας και της Δ.Η.Κ.Ε.Κ. Καλλιθέας.6ΘΟΚΩΚ3-6Ι2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ259/2019
19/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:46:25Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής και ορισμού Εκπροσώπου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας.ΨΨ4ΓΩΚ3-ΥΕΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ262/2019
19/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:40:46Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ν. Σμύρνης.618ΘΩΚ3-81ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ261/2019
19/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:48:20Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης – Καταλληλότητας Ακινήτων.6ΖΙΔΩΚ3-6ΑΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ263/2019
19/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:55:25Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων στην Κεντρική Πλατεία Ν. Σμύρνης για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.6ΟΨ8ΩΚ3-ΚΚ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ267/2019
19/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:00:18Απαλλαγή καταβολής αντιτίμου των εθελοντών που προσφέρουν σε προγράμματα ή υπηρεσίες του Δήμου.6Η7ΛΩΚ3-765ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ269/2019
04/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:57:41Ορθή επανάληψη της υπαρ. 127/2019 ΑΔΣ «Έγκριση υποβολή πρότασης με τίτλο «Αύξηση επιτελεστηκότητας κερκίδων σταδίου Ν. Σμύρνης», στην πρόσκληση IV, του προγράμματος «Φιλόδημος II» του ΥΠΕΣ».ΨΞΞ6ΩΚ3-2ΞΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ254/2019
04/12/2019 02:00:0004/12/2019 14:08:22α) Αποδοχή του ποσού 112.760 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. β) Κατανομή και διάθεση του ποσού 112.590,86 ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΩΑΘΗΩΚ3-Λ7ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ242/2019
04/12/2019 02:00:0004/12/2019 14:10:44Η΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.ΩΜΛΧΩΚ3-Ι36ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ245/2019
04/12/2019 02:00:0004/12/2019 09:45:00Προτάσεις του Δήμου για μεταβολές σχολικών μονάδων.ΩΚΞ7ΩΚ3-9ΕΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ241/2019
04/12/2019 02:00:0005/12/2019 14:47:38Γ΄ Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος έτους 2019.ΩΣΠΘΩΚ3-ΔΕΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244/2019
04/12/2019 02:00:0005/12/2019 14:49:38Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών», με αρ. μελ. 18/2019, για τα τμήματα: 2-ομάδα Β (Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων) & 4-ομάδα Δ (Φυσικό αέριο για κίνηση οχημάτων).6ΜΕ1ΩΚ3-ΜΘ3ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ247/2019
04/12/2019 02:00:0013/12/2019 14:20:54Εκτενής ενημέρωση για το κυρίαρχο ζήτημα της μεταστέγασης των υπηρεσιών του Δήμου και κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων.6Χ4ΛΩΚ3-ΦΡ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ257/2019
04/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:40:53Λήψη απόφασης επί των αγωγών & αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων εργαζομένων με συμβάσεις ΙΔΟΧ του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΨΞΧ2ΩΚ3-656ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ243/2019
04/12/2019 02:00:0010/12/2019 13:01:52Έγκριση μελέτης του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίων-πεζόδρομων», με αρ. μελ. 59/2019.ΩΣ9ΩΩΚ3-ΟΜΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ255/2019
04/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:53:24Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 50.000 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου μας.7ΖΤ9ΩΚ3-ΒΤΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ251/2019
04/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:43:30Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2020.Ψ8ΖΔΩΚ3-Δ3ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ246/2019
04/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:48:16Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου 2019.ΨΩΨΖΩΚ3-ΠΜΔΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ249/2019
04/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:55:52Ορθή επανάληψη της υπαρ. 126/2019 ΑΔΣ «Έγκριση της μελέτης «Αύξηση επιτελεστικότητας κερκίδων σταδίου Ν. Σμύρνης», Α΄ φάση, αρ. μελ. 25/2019».Ω4ΚΖΩΚ3-ΥΚ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ253/2019
04/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:50:24Έγκριση κατανομής ΚΑΠ έτους 2018 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών κατά προτεραιότητα κάλυψης δαπανών θέρμανσης των σχολείων του Δήμου μας.7Ζ0ΒΩΚ3-Η5ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ250/2019
04/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:45:56Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου 2019.Ψ35ΩΩΚ3-ΒΕΛΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ248/2019
04/12/2019 02:00:0011/12/2019 09:53:43Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης οικ. Έτους 2020ΩΔΧΑΩΚ3-Η2ΘΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ256/2019
04/12/2019 02:00:0011/12/2019 08:04:53Χωροθέτηση εμποροπανηγύρεων, κυριακάτικων, χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών.6ΟΨΧΩΚ3-ΖΝΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ252/2019
11/11/2019 02:00:0011/11/2019 14:32:58Ορθή επανάληψη της υπαρ. 214/2019 ΑΔΣ περί Συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.90ΧΤΩΚ3-13ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ238/2019
05/11/2019 02:00:0005/11/2019 11:59:30Συμμετοχή του Δημάρχου και ενός αναπληρωματικού αιρετού στο Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες και προαγωγής υγείας Δήμων Ν. Σμύρνης-Αγ. Δημητρίου «Ήλιος».ΩΗΙΘΩΚ3-0ΔΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231/2019
01/11/2019 02:00:0001/11/2019 14:12:23Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης αδειών στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων ΑΜΕΑ.ΨΨΩ5ΩΚ3-ΓΨΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ221/2019
01/11/2019 02:00:0001/11/2019 10:37:31Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ν. Σμύρνης στην ΠΕΔΑ.ΩΧΞΕΩΚ3-ΩΧΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ239/2019
31/10/2019 02:00:0005/11/2019 12:10:16Διαγραφή παραστατικών από απογραφή λόγω 5ετίας.6527ΩΚ3-Ζ59ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ240/2019
31/10/2019 02:00:0005/11/2019 12:07:24Τροποποίηση στη σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ν. Σμύρνης.69ΙΘΩΚ3-ΨΙ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ236/2019
31/10/2019 02:00:0005/11/2019 12:04:07Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ν. Σμύρνης», με κωδικό MIS5002310.ΨΝΥΥΩΚ3-ΗΒΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234/2019
31/10/2019 02:00:0005/11/2019 12:08:59Τροποποίηση στη σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής και ορισμού Εκπροσώπου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας.6Ρ9ΘΩΚ3-Π71ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ237/2019
31/10/2019 02:00:0005/11/2019 12:05:47Ζ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.Ω7ΜΖΩΚ3-ΛΨΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ235/2019
31/10/2019 02:00:0005/11/2019 12:01:10Έξοδα παράστασης προέδρων και αντιπροέδρων των ΝΠΔΔ του Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΙΗΧΩΚ3-Ο37ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ232/2019
31/10/2019 02:00:0005/11/2019 12:02:43Λήψη απόφασης για τη δημιουργία δύο (2) δημοτικών πάρκων σκύλων.6ΙΙΓΩΚ3-ΦΔΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ233/2019
31/10/2019 02:00:0027/11/2019 10:33:36Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Ν. Σμύρνης.Ω9ΒΛΩΚ3-ΚΛΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ230/2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 10:51:51Τροποποίηση της υπαρ. 359/2018 ΑΔΣ περί Συγκρότησης Επιτροπής Εκτίμησης – Καταλληλότητας Ακινήτων.6Α7ΦΩΚ3-ΕΦΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ219/2019
11/10/2019 03:00:0021/10/2019 14:52:12Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Κέντρο δραστηριότητας παιδιών και νέων Δήμου Ν. Σμύρνης-Εθνική Στέγη».ΨΟ5ΠΩΚ3-0Ω7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ228/2019
11/10/2019 03:00:0021/10/2019 14:53:53Αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών Τελών Καθαριότητας, Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου, για το έτος 2020.611ΑΩΚ3-ΟΔΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ229/2019
11/10/2019 03:00:0022/10/2019 09:43:30Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικον. έτους 20186ΔΝΑΩΚ3-ΚΦΔΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ227/2019
02/10/2019 03:00:0008/10/2019 14:30:19Ορισμός Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».6Φ3ΓΩΚ3-Δ6ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ204/2019
02/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:15:06Αντικατάσταση δύο μελών στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών.Ω9Ο6ΩΚ3-ΥΓ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ218/2019
02/10/2019 03:00:0008/10/2019 14:24:14Ορισμός Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης».6ΤΒΟΩΚ3-ΩΟΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ202/2019
02/10/2019 03:00:0008/10/2019 14:37:58Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 270.500,00 € για την επιχορήγηση αθλητικών ,πολιτιστικών & εξωραϊστικών συλλόγων & Ιερών Ναών της πόλης για το οικ. έτος 2019.Ψ9ΗΣΩΚ3-Τ9ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ209/2019
02/10/2019 03:00:0008/10/2019 14:31:55Ορισμός Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης».6ΧΧΥΩΚ3-Ο1ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ205/2019
02/10/2019 03:00:0008/10/2019 11:12:49ΣΤ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019.ΨΠ40ΩΚ3-5ΑΗΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ207/2019
02/10/2019 03:00:0008/10/2019 14:27:33Ορισμός Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων - Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης».6ΠΠΑΩΚ3-ΡΓΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ203/2019
02/10/2019 03:00:0027/11/2019 13:44:54Αποχώρηση του Δήμου Ν. Σμύρνης από τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.).6ΓΡ1ΩΚ3-07ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ208/2019
02/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:12:29Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ Αξίας.ΨΡ55ΩΚ3-Α48ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ215/2019
02/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:09:28Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης τμήματος παλιάς θέσης ρέματος στα όρια εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης από Ο.Τ 437 έως 432 του Δ.Ν.Σ.», αρ.μελ.4/2017.ΩΠ8ΦΩΚ3-ΡΛΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ211/2019
02/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:11:00Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοτάπητες οδών», αρ.μελ.50/2016.Ω13ΛΩΚ3-ΕΦΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ212/2019
02/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:18:05Έγκριση Αιτήματος επιχορήγησης του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση της Περιοχής των Λουτρών» του Δήμου Νέας Σμύρνης στο πλαίσιο του προγράμματος «Φιλόδημος II».Ω3ΘΕΩΚ3-Ν7ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ225/2019
02/10/2019 03:00:0014/10/2019 10:53:46Τροποποίηση της υπαρ. 360/2018 ΑΔΣ περί Συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων.69ΔΡΩΚ3-ΡΔΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ220/2019
02/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:07:42Αναγκαιότητα αγοράς οχημάτων για ανανέωση του στόλου οχημάτων της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Νέας Σμύρνης με χρηματοδότηση leasing.ΨΥΙΖΩΚ3-Σ54ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ210/2019
02/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:13:49Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων Δήμου Ν. Σμύρνης.ΩΧΞΤΩΚ3-Υ6ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ217/2019
02/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:16:47Τροποποίηση της υπαρ. 119/2019 ΑΔΣ που αφορά την επικαιροποίηση της υπαρ. 53/2013 ΑΔΣ σχετικά με τον κανονισμό περιπτέρων.6Γ5ΥΩΚ3-ΚΥ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ223/2019
02/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:19:42Λήψη απόφασης περί κατάθεσης στοιχείων για την κατάρτιση εξώδικων συμβιβασμών που αφορούν υλικές ζημιές.Ψ3ΩΘΩΚ3-Ν2ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ226/2019
02/10/2019 03:00:0021/10/2019 09:49:42Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.ΩΟΕΨΩΚ3-3Β5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ214/2019
02/10/2019 03:00:0021/10/2019 09:54:54Έγκριση ακύρωσης του Αιτήματος χρηματοδότησης της πρότασης με τίτλο: «Ανάπλαση της Περιοχής των Λουτρών» του Δήμου Νέας Σμύρνης στον Άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος : «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στην με ΑΠ: 5182/9-10-17 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου.ΩΘΩ0ΩΚ3-ΨΣΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ224/2019
02/10/2019 03:00:0021/10/2019 09:51:11Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ).Ω4ΑΝΩΚ3-ΖΓΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ216/2019
02/10/2019 03:00:0021/10/2019 09:47:54Ορισμός Επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων – παραλαβής ανταλλακτικών συμφωνίας πλαίσιο και ελέγχου ελαστικών και ζαντών.67ΙΑΩΚ3-2ΡΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ213/2019
02/10/2019 03:00:0021/10/2019 09:52:58Σχέδιο σύμβασης με συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ΑΗΗΕ)- Γωνιές ανακύκλωσης.6ΖΗΗΩΚ3-6ΛΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ222/2019
02/10/2019 03:00:0008/10/2019 14:33:40Ορισμός Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης».ΨΖΤ3ΩΚ3-Ψ8ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ206/2019
26/09/2019 03:00:0026/09/2019 14:22:56α) Αποδοχή του ποσού 112.760 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. β) Κατανομή και διάθεση του ποσού 112.590,86 ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΨΟΩΜΩΚ3-ΦΝ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ201/2019
02/09/2019 03:00:0005/09/2019 09:24:291.Έγκριση συμμετοχής δύο αιρετών και μίας Ειδικής Συμβούλου στη συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος approache στο Παρίσι 2.Ορισμός υπολόγουΩ2Ζ5ΩΚ3-ΒΦΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ181
02/08/2019 03:00:0004/09/2019 09:22:13Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και (6) έξι Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Οικονομικής Επιτροπής και ισάριθμων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αντίστοιχαΨ4Ρ6ΩΚ3-Η1ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ200
30/07/2019 03:00:0030/07/2019 12:59:445η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019ΨΕΜΒΩΚ3-ΛΛ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ168/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 14:01:07Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το με αριθμό κυκλοφορίας ΡΜΝ 3623 αναπηρικό αυτοκίνητο9ΩΤ5ΩΚ3-Γ3ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ185/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 14:16:30Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ’ αριθμό ΙΒΒ 6212 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΗ0ΣΩΚ3-Ψ1ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ193/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 14:23:39Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ’ αριθμό ΥΜΝ 9449 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΔΒΩΩΚ3-ΚΥ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ197/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 14:10:58Ανανέωση χώρου στάθμευσης για αναπηρικό αυτοκίνητο λόγω αλλαγής αριθμού κυκλοφορίας από ΑΚΖ 9127 σε ΙΥΒ 7177ΩΦΠ7ΩΚ3-ΒΔΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ190/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 13:56:17Ορθή επανάληψη της υπαρ. 124/2019 ΑΔΣ περί «Έγκρισης αγοράς προσκυρωτέας πρασιάς επί της οδού Εφέσου 79 & Νικομηδείας, ΟΤ72»6Λ2ΦΩΚ3-843ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ183/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 13:54:27Επέκταση και τιμολόγηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»ΨΘ6ΑΩΚ3-ΚΗΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ182/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 14:22:13Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το με υπ’ αριθμό κυκλοφορίας ΖΖΟ 1519 αναπηρικό αυτοκίνητο6Ο2ΕΩΚ3-Α8ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ196/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 14:04:21Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΖΝ 7066 αναπηρικό αυτοκίνητοΩ50ΠΩΚ3-Ζ4ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ187/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 13:52:18Αποδοχή ένταξης της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037950 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»ΨΨΘΑΩΚ3-ΜΙΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ180/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 14:14:41Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το με υπ’ αριθμό κυκλοφορίας ΝΗΚ 3944 αναπηρικό αυτοκίνητοΨΒΖΠΩΚ3-ΩΦΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ192/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 13:47:44Έγκριση παραχώρησης χρήσης πάγιου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των σχολείων της πόλης μας6ΠΡΝΩΚ3-3ΔΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ177/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 14:12:47Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το με υπ’ αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΜ 4398 αναπηρικό αυτοκίνητο6ΖΞΘΩΚ3-ΡΦΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ191/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 13:50:36Αποδοχή ένταξης του Δήμου Νέας Σμύρνης στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Wifi 4EU/Δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους Ευρωπαίους»ΨΛΗΨΩΚ3-0ΧΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ179/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 13:58:16Ορθή επανάληψη της υπαρ. 165/2019 ΑΔΣ περί «Έγκρισης Αγοράς Προσκυρωτέας Πρασιάς επί της οδού Αγκύρας 28 στο Ο.Τ. 294»ΩΖ2ΡΩΚ3-ΔΒ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ184/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 13:40:02Έγκριση απογραφής περιουσίας και ισολογισμού Έναρξης 01.01.2017 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη»971ΕΩΚ3-Η02ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ175/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 14:19:53Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ’ αριθμό ΥΝΒ 8842 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΞΘΛΩΚ3-Σ67ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ195/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 13:45:57Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη».6ΗΗΣΩΚ3-4Τ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ176/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 14:08:53Ανανέωση χώρου στάθμευσης για αναπηρικό αυτοκίνητο λόγω αλλαγής αριθμού κυκλοφορίας από ΙΕΟ 9009 σε ΙΥΝ 99326ΠΙΝΩΚ3-ΔΧΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ189/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 13:17:16Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ενός (1) Ασκούμενου Δικηγόρου στην Νομική Υπηρεσία του ΔήμουΨ0ΒΓΩΚ3-7Ε3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ169/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 14:02:47Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το με αριθμό κυκλοφορίας ΧΑΑ 8189 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΦ0ΓΩΚ3-ΒΔΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ186/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 14:06:40Ανανέωση χώρου στάθμευσης για αναπηρικό αυτοκίνητο λόγω αλλαγής αριθμού κυκλοφορίας από ΖΗΗ 3559 σε ΙΥΒ 67756Δ3ΑΩΚ3-Ξ9ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ188/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 14:18:10Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ’ αριθμό ΙΒΒ 7469 αναπηρικό αυτοκίνητοΨΘΚΤΩΚ3-05ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ194/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 14:25:10Απόδοση λογαριασμού σχετικά με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 118/2019 περί ορισμού ως υπολόγου για την αποστολή στη Μόσχα ενός αιρετού και μιας ειδικής συμβούλουΩ293ΩΚ3-ΕΜΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ198/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 13:24:50Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ» , Αρ. Μελ. 49/20166353ΩΚ3-8ΩΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ171/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 14:26:47Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίαςΩ061ΩΚ3-ΣΞΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ199/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 13:49:10Έγκριση Προγράμματος Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Ν. Σμύρνης6Λ70ΩΚ3-4ΕΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ178/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 13:37:26Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δέντρωνΨ2ΧΘΩΚ3-Π2ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ174/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 13:35:33Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – Α’ ΚΑΠΗ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝΩ9ΠΤΩΚ3-3ΡΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ173/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 13:33:46Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ ΟΔΩΝ» (αρ. μελ 59/2017)63Θ9ΩΚ3-7ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ172/2019
23/07/2019 03:00:0030/07/2019 13:20:00Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδού Κ. Παλαιολόγου.Ψ50ΓΩΚ3-7ΛΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ170/2019
20/06/2019 03:00:0025/06/2019 11:58:36Υποδοχή στην πόλη μας του Μητροπολιτικού Δημάρχου Σμύρνης κ. Mustafa Tunç SoyerΨΙ4ΝΩΚ3-5ΤΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ167
18/06/2019 03:00:0018/06/2019 12:07:01Χρονική Παράταση σύμβασης του Τμήματος 2 (Ομάδα Β: Βενζίνη) της προμήθειας με τίτλο «καυσίμων & λιπαντικών» με αρ. μελ. 68/20177Ν7ΕΩΚ3-8ΩΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ154
14/06/2019 03:00:0018/06/2019 14:07:25Έγκριση Αγοράς Προσκυρωτέας Πρασιάς επί της οδού Αγκύρας 28 στο Ο.Τ. 294ΩΖ70ΩΚ3-9ΥΓΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ165
14/06/2019 03:00:0021/06/2019 09:43:53Πρόταση για διόρθωση ασυμφωνίας εγκεκριμένου Ρ.Σ. και υλοποιημένης κατάστασης επί εδάφους με τροποποίηση Ρυμοτομικών – Οικοδομικών γραμμών στα Ο.Τ. 173, 177Α του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Νέας ΣμύρνηςΨ6Λ4ΩΚ3-Ε4ΝΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ161
14/06/2019 03:00:0020/06/2019 14:35:46Αποστολή Απολογιστικών στοιχείων Α’ τριμήνου έτους 2019ΩΒΕΖΩΚ3-ΜΞΘΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ152
14/06/2019 03:00:0019/06/2019 12:27:25Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης ΈργουΩΩΘ0ΩΚ3-ΞΓΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ156
14/06/2019 03:00:0018/06/2019 11:51:34Χρονική παράταση σύμβασης του Τμήματος 1 (Ομάδα Α: Πετρέλαιο Κίνησης) της προμήθειας με τίτλο «καυσίμων & λιπαντικών» με αρ. μελ. 68/20176Σ7ΘΩΚ3-ΗΞ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ153
14/06/2019 03:00:0018/06/2019 13:17:13Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης της Διεθνούς Ένωσης Σπουδαστών Εμπορικών και οικονομικών Πανεπιστημίων (AIESEC) για την δράση TRANSFORM9Β0ΘΩΚ3-ΤΔΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ159
14/06/2019 03:00:0018/06/2019 12:22:45Χρονική παράταση σύμβασης του Τμήματος 4 (Ομάδα Δ: Φυσικό αέριο κίνησης οχημάτων) της προμήθειας με τίτλο «καυσίμων & λιπαντικών» με αρ. μελ.68/2017ΩΧΝ0ΩΚ3-Ι6ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ155
14/06/2019 03:00:0014/06/2019 13:13:04Δ’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019Ψ16ΕΩΚ3-ΑΡΛΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ150
14/06/2019 03:00:0018/06/2019 10:48:55Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 50.000 ευρώ για κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης6ΞΔΞΩΚ3-ΣΕΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ166
14/06/2019 03:00:0024/06/2019 12:00:07Ανανέωση – Παράταση Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»6ΓΤΛΩΚ3-ΧΤ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ157
14/06/2019 03:00:0025/06/2019 13:31:50Αποδοχή της ένταξης της Πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩ1ΒΛΩΚ3-Ο5ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ158
14/06/2019 03:00:0020/06/2019 14:28:33Έγκριση Ταμειακών Απολογιστικών Στοιχείων Εσόδων και Δαπανών Οικονομικού έτους 20189Η12ΩΚ3-ΙΩ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ151
14/06/2019 03:00:0027/06/2019 12:37:25Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Επισκευή – Συντήρηση Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίου» (αρ. μελ. 70/18)ΨΠ15ΩΚ3-ΑΙΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ162
14/06/2019 03:00:0025/06/2019 11:51:27Επικύρωση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου έτους 20186ΡΝΝΩΚ3-0ΣΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ149
14/06/2019 03:00:0002/07/2019 09:24:03Παράταση σύμβασης για τη συμβουλευτική υποστήριξη που αφορά τα περιγράμματα θέσεων784ΕΩΚ3-051ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ163
14/06/2019 03:00:0028/06/2019 13:35:49Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 11.400 ευρώ για πληρωμή οφειλόμενων μισθωμάτων έτους 2018 στην εταιρεία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ7ΜΜΖΩΚ3-ΞΧΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ160
14/06/2019 03:00:0028/06/2019 10:53:52Έγκριση Παράτασης της Διάρκειας Σύμβασης της Υπηρεσίας «Έκδοση Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας Σχολικών Μονάδων» (αρ. μελ.85/2018)ΨΒΗΡΩΚ3-8Ο7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ164
09/05/2019 03:00:0009/05/2019 13:50:45Έγκριση εορταστικών εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια της πόλης 1929-2019Ψ59ΖΩΚ3-604ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117
23/04/2019 03:00:0002/05/2019 11:23:45Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 του ΝΠΔΔ Β΄βαθμιας ΕΣΕ Δήμου Ν. ΣμύρνηςΩΞΥΨΩΚ3-ΨΙΩΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ107
23/04/2019 03:00:0002/05/2019 10:50:21Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη Δήμου Ν. Σμύρνης»Ω3ΨΞΩΚ3-ΕΚ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ104
23/04/2019 03:00:0002/05/2019 10:50:34Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης»ΨΟΗΣΩΚ3-Ψ6ΘΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ102
23/04/2019 03:00:0025/04/2019 13:06:42Έγκριση αιτήματος για την ίδρυση τμήματος Ένταξης στο 8ο Νηπιαγωγείο και στο 4ο Γυμνάσιο Ν. ΣμύρνηςΩΣΤΨΩΚ3-Ξ0ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113
23/04/2019 03:00:0025/04/2019 13:20:27Αποδοχή του ποσού #117.430# ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης. Κατανομή & διάθεση του ποσού των #117.253,85# ευρώ στις ΕΣΕ του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΩΗΙ9ΩΚ3-ΕΘ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ108
23/04/2019 03:00:0025/04/2019 13:33:04Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης #50.000# ευρώ, στις ΕΣΕ για κάλυψη των τρεχουσών λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΩΛΗΗΩΚ3-6Γ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ109
23/04/2019 03:00:0025/04/2019 12:57:07Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης»Ω8ΦΖΩΚ3-ΧΕ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ103
23/04/2019 03:00:0004/10/2019 11:12:01Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη Δήμου Ν. Σμύρνης»Ω5ΦΔΩΚ3-5Ψ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ105
23/04/2019 03:00:0025/04/2019 12:50:24Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης»Ω7ΡΓΩΚ3-836ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ101
23/04/2019 03:00:0025/06/2019 11:11:37Λήψη απόφασης επί των αγωγών & αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων (47) εργαζομένων του Δήμου με συμβάσεις ΙΔΟΧ6Ε59ΩΚ3-17ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ100
23/04/2019 03:00:0002/07/2019 09:01:49Κληροδότημα Όλγας Χαϊτογλου644ΠΩΚ3-ΘΘΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ144
23/04/2019 03:00:0002/05/2019 11:00:14Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Α΄βαθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν. Σμύρνης»6Ι4ΤΩΚ3-ΥΗΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ106
23/04/2019 03:00:0003/05/2019 15:17:16Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια Δήμου Ν. Σμύρνης» με αρ. μελ. 08/20149Ο4ΓΩΚ3-ΤΛ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ137
23/04/2019 03:00:0003/05/2019 15:18:30Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή-συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων» με αρ. μελ. 10/20146ΓΩ0ΩΚ3-Β72ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ138
23/04/2019 03:00:0013/05/2019 15:26:02Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ενός ασκούμενου Δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ν. Σμύρνης6ΥΙΚΩΚ3-889ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ111
23/04/2019 03:00:0015/05/2019 10:59:01Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας «Συντήρηση ηλεκτρονικών πινάκων- Συντήρηση φωτεινών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών» για την ομάδα Α7ΖΛΒΩΚ3-Ρ4ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141
23/04/2019 03:00:0015/05/2019 11:42:12Έγκριση για υποβολή πρότασης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία στάσεων στο Δήμο Νέας Σμύρνης», στην πρόσκληση V του προγράμματος Φιλόδημος II του ΥΠΕΣΩΧΔ4ΩΚ3-1Μ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ128
23/04/2019 03:00:0013/05/2019 13:53:38α) Αποστολή ενός αιρετού και μιας ειδικής συμβούλου στη Μόσχα β) Ορισμός υπολόγου6Ρ2ΘΩΚ3-Ι7ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ118
23/04/2019 03:00:0014/05/2019 11:56:49Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή -συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων» με αρ. μελ. 60/2015Ψ6Δ5ΩΚ3-3Λ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ140
23/04/2019 03:00:0014/05/2019 11:24:26Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των γενικών υπηρεσιώνΩΤ2ΘΩΚ3-Ν89ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139
23/04/2019 03:00:0014/05/2019 10:22:38Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοτάπητες οδών», αρ. μελ. 59/201778Ν6ΩΚ3-ΟΔΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ135
23/04/2019 03:00:0010/05/2019 13:05:49Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «Ασφαλτοτάπητες οδών», αρ. μελ. 59/2017ΨΔΘΔΩΚ3-2ΑΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ134
23/04/2019 03:00:0015/05/2019 13:40:19Λήψη απόφασης για τη δημιουργία παρουσίασης- ενημερωτικής προβολής δομών & δράσεων του Δήμου για χρήση των δημοτώνΨΧΚΔΩΚ3-4ΝΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ146
23/04/2019 03:00:0024/04/2019 11:44:32Έγκριση της μελέτης «Αύξηση επιτελεστικότητας κερκίδων σταδίου Ν. Σμύρνης», Α΄ φάση, αρ. μελ. 25/2019Ω3ΤΟΩΚ3-Δ2ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ126
23/04/2019 03:00:0024/04/2019 14:08:08Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΚΝ 7275 Αναπηρικό αυτοκίνητοΨ4ΖΨΩΚ3-79ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ114
23/04/2019 03:00:0023/04/2019 15:43:13Β’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νέας Σμύρνης έτους 201997ΘΤΩΚ3-ΒΗ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96
23/04/2019 03:00:0009/05/2019 13:25:17Έγκριση Συνδιοργάνωσης του Δήμου Νέας Σμύρνης με την Ένωση Κρητών Ν. Σμύρνης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων της Μάχης της ΚρήτηςΩ538ΩΚ3-ΞΛ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ123
23/04/2019 03:00:0009/05/2019 13:04:01Έγκριση α) της υπαρ. 18/2019 μελέτης με γενικό τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών» β) Διενέργειας Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών» του συνόλου των ομάδων αυτής με τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού62ΘΒΩΚ3-4ΥΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97
23/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:20:09Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικ. ετών6Τ03ΩΚ3-ΕΟ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ116
23/04/2019 03:00:0015/05/2019 12:31:18Έγκριση για υποβολή πρότασης με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Ν. Σμύρνης», στην πρόσκληση ΑΤΤ088 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3426 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική»ΨΝΜΤΩΚ3-ΠΑΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ129
23/04/2019 03:00:0016/05/2019 15:23:47Επικαιροποίηση της υπαρ. 53/2013 ΑΔΣ που αφορά «Κανονισμό περιπτέρων»9413ΩΚ3-ΓΚΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119
23/04/2019 03:00:0007/05/2019 10:33:04Έγκριση επιχορήγησης ποσού 2.500 ευρώ στην Ένωση Ποντίων «Η Μαύρη Θάλασσα»ΩΔΚΡΩΚ3-ΔΩΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ122
23/04/2019 03:00:0024/05/2019 13:22:12Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με το αρ. 32 του Ν. 4412/2016ΨΤΑ5ΩΚ3-0ΕΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ145
23/04/2019 03:00:0006/05/2019 13:23:29Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας (Σφραγίδων)ΨΙΕ3ΩΚ3-6ΒΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143
23/04/2019 03:00:0006/05/2019 14:17:16Έγκριση Πρακτικού Διακομματικής-Διαπαραταξιακής Επιτροπής Εκλογών Μαΐου 2019ΩΨΓ8ΩΚ3-ΦΓΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98
23/04/2019 03:00:0007/05/2019 13:25:06Καταχώρηση Ανεξόφλητων τιμολόγιων Δεκεμβρίου 20186ΓΑΕΩΚ3-2Υ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115
23/04/2019 03:00:0007/05/2019 13:35:54Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 2020-2023Ω32ΔΩΚ3-ΖΘ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110
23/04/2019 03:00:0009/05/2019 10:25:13Λήψη απόφασης για την ανάγκη φύλαξης & προστασίας δημοτικών εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων, σχολείων & παιδικών χαρών, λόγω έλλειψης προσωπικού φυλάκωνΨΨ8ΣΩΚ3-7Ω3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ121
23/04/2019 03:00:0023/05/2019 12:07:50Έγκριση για δημιουργία σύμπραξης ΕΜΠ και Δήμου Ν. Σμύρνης για την υποβολή πρότασης στην (5) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020Ψ2ΠΧΩΚ3-Γ9ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ148
23/04/2019 03:00:0017/05/2019 14:45:16Παράταση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίαςΩΩΞ4ΩΚ3-4ΔΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ112
23/04/2019 03:00:0014/05/2019 15:56:55Έγκριση αγοράς προσκυρωτέας πρασιάς επί της οδού Αδριανουπόλεως & Ελλησπόντου 28, ΟΤ308ΩΟΓ7ΩΚ3-ΒΒΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ125
23/04/2019 03:00:0020/05/2019 13:31:45Έγκριση πρωτοκόλλων συνεργασίας με τον ΠανιώνιοΨ3ΜΙΩΚ3-ΚΩ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ142
23/04/2019 03:00:0015/05/2019 13:37:31Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ν. Σμύρνης στην πρόταση με τίτλο «Vocational Education & Training for A Green Europe-VET-AGE», στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+Ω93ΝΩΚ3-ΦΤΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130
23/04/2019 03:00:0015/05/2019 13:39:00Έγκριση για υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις για την απόκτηση αμιγώς κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ν. Σμύρνης9Ψ4ΦΩΚ3-ΠΨ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ136
23/04/2019 03:00:0010/05/2019 09:41:17Έγκριση εκμίσθωσης πενήντα δύο (52) κοινοχρήστων χώρων (στέγαστρα αστικών συγκοινωνιών) για προβολή διαφημιστικών μηνυμάτωνΩΕΕΒΩΚ3-535ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ131
23/04/2019 03:00:0014/05/2019 11:55:456μηνη παράταση της 20297 συμφωνίας πλαίσιο για συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων62ΗΞΩΚ3-ΝΤΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ132
23/04/2019 03:00:0014/05/2019 13:55:38Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Σύνταξη πράξεων αναλογισμού»6ΚΣΓΩΚ3-ΞΩ2ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ133
23/04/2019 03:00:0014/05/2019 15:41:17Έγκριση αγοράς προσκυρωτέας πρασιάς επί της οδού Εφέσου 79 & Νικομηδείας, ΟΤ72ΨΩΖ8ΩΚ3-ΒΡΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ124
23/04/2019 03:00:0007/05/2019 09:33:10Παράταση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του 1ου Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Ν. ΣμύρνηςΩΒ20ΩΚ3-ΣΤ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ120
29/03/2019 02:00:0008/04/2019 15:09:41Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Νέας Σμύρνης»Ψ1ΕΝΩΚ3-ΜΑ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50
29/03/2019 02:00:0016/04/2019 10:34:05Χρονική παράταση σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σιδηροϊστών οδοφωτισμού» αρ. μελ. 56/2018ΩΗΑΧΩΚ3-ΖΣΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ93
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 13:32:58Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Μετατόπιση – Κατάργηση αγωγού ακαθάρτων μη ενταγμένου στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ» με αρ. μελ. 46/201894ΕΛΩΚ3-ΦΤΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 10:05:11Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων»ΩΞ2ΨΩΚ3-Ι84ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 10:00:01Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη Γραφείου Τύπου, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Νέας Σμύρνης»6ΤΝ5ΩΚ3-ΝΑΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ72
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 10:02:45Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου Νέας Σμύρνης με περίπτερο στην 3η Διεθνή έκθεση στο MEC Παιανίας»ΨΩΣ7ΩΚ3-ΘΒΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ74
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 10:01:15Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα Δημιουργίας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας προγράμματος Populart»6ΤΦ2ΩΚ3-787ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ73
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 10:06:18Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και περιποίησης πρασίνου»ΨΛΗ6ΩΚ3-4ΝΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ77
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 09:58:36Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Αποφράξεις Αποχετεύσεων Δημοτικού Γκαράζ»6ΠΒΞΩΚ3-ΨΡ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61
29/03/2019 02:00:0004/04/2019 10:13:16Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Μετακινούμενων αιρετών»6ΞΓΘΩΚ3-6Θ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ67
29/03/2019 02:00:0004/04/2019 10:11:34Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα ταξιδίων του προγράμματος VET-Buisness Cooperation Structures in the IT Sector-Vetit»Ω1ΥΩΩΚ3-ΖΞ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65
29/03/2019 02:00:0003/04/2019 13:54:16Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις στην οδό Ομήρου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Νέας Σμύρνης»Ω6Υ1ΩΚ3-ΤΤΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70
29/03/2019 02:00:0003/04/2019 13:52:45Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Διαμόρφωση πολιτιστικών Χώρων» με αρ. μελ. 71/201863ΩΞΩΚ3-ΞΔ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ63
29/03/2019 02:00:0002/04/2019 09:29:36Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση (ανακαίνιση) χώρων ψυκτικού θαλάμου στο κοιμητήριο Δήμου Νέας Σμύρνης» με αρ. μελ. 69/2018600ΚΩΚ3-ΡΝΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 12:56:17Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Εκτιμήσεις Ακινήτων (Υπηρεσίες Μηχανικού)»Ω1ΕΜΩΚ3-ΟΩ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56
29/03/2019 02:00:0016/04/2019 10:30:46Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής6ΙΟΕΩΚ3-Β53ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ80
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 13:29:29Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση εσοχών κάδων απορριμμάτων» με αρ. μελ. 68/20187Μ8ΨΩΚ3-ΗΘΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58
29/03/2019 02:00:0002/04/2019 15:23:32Α’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νέας Σμύρνης έτους 2019ΨΗ62ΩΚ3-Δ26ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 13:24:22Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου και εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου» αρ. μελ.79/20187ΧΓ4ΩΚ3-ΗΟ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 12:30:11Ανανέωση - Παράταση των Συμβάσεων Εργασίας του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα Κέντρα ΚοινότηταςΩΕ95ΩΚ3-ΧΨΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ40
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 12:53:55Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Επιστρώσεων Πλατειών»7ΜΦΞΩΚ3-3ΘΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 12:23:47Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΕΥ 2780 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΕΠ9ΩΚ3-ΖΧ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 10:14:20Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΥΗΚ 1087 αναπηρικό αυτοκίνητοΩ7ΡΓΩΚ3-Ν6ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ89
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 10:10:01Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΕΥ 2780 αναπηρικό αυτοκίνητοΩ4ΙΤΩΚ3-2ΓΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 10:15:31Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΗΤ 2389 αναπηρικό αυτοκίνητοΨΡΨΝΩΚ3-87ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 10:11:23Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΥΗΗ 8008 αναπηρικό αυτοκίνητο6ΕΔΧΩΚ3-ΕΣ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ87
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 10:08:35Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΕΝ 4457 αναπηρικό αυτοκίνητο6ΙΦ0ΩΚ3-ΤΔ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 10:16:46Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΡΑ 5569 αναπηρικό αυτοκίνητο7Χ3ΠΩΚ3-ΥΣ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 10:13:08Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΚΝ 7590 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΔΙ5ΩΚ3-ΟΗΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ88
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 10:06:05Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΥΚΜ 9246 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΓΙ8ΩΚ3-ΗΒ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84
29/03/2019 02:00:0029/03/2019 13:51:18Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΗΖ 6702 αναπηρικό αυτοκίνητοΨ8ΘΜΩΚ3-ΣΩΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 10:07:37Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Κλάδεμα Ψηλών Δένδρων»62ΚΚΩΚ3-ΜΑΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 13:31:40Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση αγωγών ομβρίων Αγ. Φωτεινής» με αρ. μελ. 21/2018ΩΖΣΞΩΚ3-ΘΚΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 14:37:22Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Παραλαβή ογκωδών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων»ΩΣ85ΩΚ3-ΩΓΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ62
29/03/2019 02:00:0010/04/2019 10:57:36Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης Νέας Γενιάς»6ΡΧ8ΩΚ3-ΩΩΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69
29/03/2019 02:00:0015/04/2019 12:20:46Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής Αντικειμένων Άνευ ΑξίαςΨΣΦ6ΩΚ3-ΗΤΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79
29/03/2019 02:00:0015/04/2019 12:23:18Χρονική παράταση σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και καλυμμάτων οδοφωτισμού» αρ. μελ. 67/20186ΖΕ4ΩΚ3-51ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ92
29/03/2019 02:00:0015/04/2019 12:22:05Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κινητών πραγμάτωνΨ17ΒΩΚ3-ΨΡΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81
29/03/2019 02:00:0011/04/2019 13:19:29Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο «Κάλυψη Μεμονωμένων Λάκκων» αρ. μελ. 57/20166ΝΠ6ΩΚ3-Ν15ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54
29/03/2019 02:00:0011/04/2019 13:18:08Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων» αρ. μελ. 7/2017Ω7ΡΒΩΚ3-Ε74ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ52
29/03/2019 02:00:0012/04/2019 14:19:42Έγκριση διάθεσης πίστωσης οφειλόμενων παρελθόντων ετώνΨ2ΟΔΩΚ3-Ζ8ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82
29/03/2019 02:00:0012/04/2019 14:07:18Έγκριση παράτασης της διάρκειας σύμβασης της υπηρεσίας «Επισκευή – Συντήρηση Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίου» αρ. μελ. 70/2018ΨΔ3ΓΩΚ3-Ο55ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53
29/03/2019 02:00:0012/04/2019 14:02:32Έγκριση υλοποίησης μελέτης για την προετοιμασία συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «Αστικής Ανθεκτικότητας»ΨΩΤ5ΩΚ3-576ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49
29/03/2019 02:00:0017/04/2019 09:23:59Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εργασιών για την υπηρεσία: «Εργασίες καθαρισμού και Συντήρησης μονίμων Εγκαταστάσεων Κεντρικής Πλατείας»65Σ2ΩΚ3-169ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95
29/03/2019 02:00:0016/04/2019 12:25:20Χρονική παράταση σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια προκατασκευασμένων βάσεων σκυροδέματος» αρ. μελ. 58/2018689ΘΩΚ3-Τ6ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94
29/03/2019 02:00:0010/04/2019 10:52:48Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Επιδείξεις, Δεξιώσεις, Γιορτές & Λοιπά Θεάματα»ΩΕΓΕΩΚ3-ΙΙ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68
29/03/2019 02:00:0008/04/2019 15:07:23Προμήθεια αναμνηστικών για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων του Δήμου Ν. Σμύρνης6Γ3ΞΩΚ3-80ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47
29/03/2019 02:00:0010/04/2019 10:44:48Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα ταξιδίων της υλοποίησης δράσεων του προγράμματος POPULART»67Μ4ΩΚ3-Μ4ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66
29/03/2019 02:00:0009/04/2019 13:51:21Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Εορταστικού Διάκοσμου»ΩΟΜΧΩΚ3-Δ4ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ75
29/03/2019 02:00:0009/04/2019 13:50:09Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νέας Σμύρνης» αρ. μελ. 44/2016ΨΝΞΕΩΚ3-ΞΤΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ51
29/03/2019 02:00:0009/04/2019 11:35:09Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»63ΩΩΩΚ3-ΣΥΗΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ46
29/03/2019 02:00:0009/04/2019 11:33:26Τροποποίηση Σύμβασης για την υπηρεσία με γενικό τίτλο «Έξοδα σίτισης απόρων μαθητών» αρ. μελ. 14/186Φ2ΓΩΚ3-ΥΛ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39
29/03/2019 02:00:0016/04/2019 10:29:25Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής Αντικειμένων6ΙΠ6ΩΚ3-Ξ96ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 14:40:04α) Αποδοχή του ποσού 117.450 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. β) Κατανομή και διάθεση του ποσού 117.273,82 ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΨΣ62ΩΚ3-ΥΒΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45
29/03/2019 02:00:0002/04/2019 15:24:59Β’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Νέας Σμύρνης οικονομικού έτους 2019ΩΒΨΓΩΚ3-ΝΥ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ44
29/03/2019 02:00:0004/04/2019 10:15:18Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη Γραφείου Ανάπτυξης – Στήριξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας»Ω6ΨΞΩΚ3-ΙΣΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 14:41:16Έγκριση υλοποίησης των Δράσεων 1. Υποστήριξης Νέας Γενιάς 2. Πρόγραμμα Επιβράβευσης Επιτυχόντων Αποφοίτων Λυκείου 3. Επιβράβευση Αριστούχων Μαθητών 3. Ετήσια Έκδοση Λευκώματος Αποφοίτων Λυκείων έτους 2019 5. Γραφείο Τοπικής ΕπιχειρηματικότηταςΩΔΤΦΩΚ3-1Φ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48
29/03/2019 02:00:0008/04/2019 15:11:05Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών9ΟΦΨΩΚ3-0ΛΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83
23/03/2019 02:00:0024/04/2019 10:59:33Γ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩΟ4ΗΩΚ3-Η71ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ99
23/03/2019 02:00:0024/04/2019 11:49:38Έγκριση υποβολή πρότασης με τίτλο «Αύξηση επιτελεστηκότητας κερκίδων σταδίου Ν. Σμύρνης», στην πρόσκληση IV, του προγράμματος «Φιλόδημος II» του ΥΠΕΣ61ΣΤΩΚ3-ΓΝ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ127
19/02/2019 02:00:0004/03/2019 13:48:53Αποδοχή της ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΚΡΑΤΗΤΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5041386 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»ΩΩΚΛΩΚ3-ΒΗΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31
19/02/2019 02:00:0021/02/2019 14:17:04Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Περίφραξη παιδικών χαρών» με αρ. μελ. 62/20186ΡΦΟΩΚ3-ΡΒΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33
19/02/2019 02:00:0004/03/2019 11:10:44Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»65ΦΥΩΚ3-ΤΚΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26
19/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:13:35Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) για το έργο: «Ανάπλαση και Συντήρηση Πλατειών» με αρ. μελ. ΔΤΥ-ΔΝΣ 32/2017ΨΠ82ΩΚ3-ΡΩΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34
19/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:07:59Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Στυλιανού ΧιονάτηςΩΩ86ΩΚ3-67ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37
19/02/2019 02:00:0004/03/2019 13:50:09Συμμετοχή του Δήμου Νέας Σμύρνης στην πρόταση: «Food Wave – empowering Urban Youth Climate Action» του προγράμματος DEAR9ΩΗΒΩΚ3-Χ92ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38
19/02/2019 02:00:0004/03/2019 13:47:19Έγκριση συμμετοχής δύο υπαλλήλων του Δήμου Νέας Σμύρνης στη 2η συνάντηση εργασίας στο Μιλάνο για την υλοποίηση του προγράμματος «APPROACH/Connceting EU mobile citizens with their citiesΨΧΦΤΩΚ3-ΩΔ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30
19/02/2019 02:00:0022/02/2019 10:21:51Α’ Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Δήμου Νέας Σμύρνης οικονομικού έτους 20196ΧΗΓΩΚ3-2ΦΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ25
19/02/2019 02:00:0021/02/2019 11:55:50Έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας, Κοινωνικής προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης»6ΗΘΤΩΚ3-1ΓΑΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ29
19/02/2019 02:00:0020/02/2019 13:20:27Έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»Ω6ΘΥΩΚ3-1ΟΧΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ27
19/02/2019 02:00:0025/04/2019 10:42:59Έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»60ΦΖΩΚ3-ΨΩΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ28
19/02/2019 02:00:0026/02/2019 13:22:26Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ ΑξίαςΨΑΔΧΩΚ3-ΞΑΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35
19/02/2019 02:00:0020/02/2019 13:22:41Κοπή επικίνδυνων δέντρων6ΧΝΦΩΚ3-ΒΩΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32
19/02/2019 02:00:0020/02/2019 13:16:48Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Νέας Σμύρνης οικονομικού έτους 2019ΩΔΔΨΩΚ3-ΞΕΥΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ24
19/02/2019 02:00:0026/02/2019 13:23:54Διαγραφή Βεβαιωτικού ΚαταλόγουΨ38ΨΩΚ3-Γ4ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36
06/02/2019 02:00:0006/02/2019 14:27:07Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης ΈργουΨΔΔ6ΩΚ3-Θ8ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21
06/02/2019 02:00:0006/02/2019 14:28:46Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών, οι δαπάνες των οποίων θα καλυφθούν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους65Λ6ΩΚ3-ΙΝΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22
06/02/2019 02:00:0006/02/2019 14:30:07Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, η δαπάνη μισθοδοσίας των οποίων θα καλυφθεί σε ποσοστό 100% από την καταβολή αντιτίμου πολιτών-δημοτώνΩ89ΘΩΚ3-5ΥΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23
01/02/2019 02:00:0001/02/2019 13:35:52Υπηρεσίες υποστήριξης & στελέχωσης Γραφείου Τύπου, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Νέας Σμύρνης97ΓΧΩΚ3-86ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6
01/02/2019 02:00:0013/02/2019 14:03:23Χρονική παράταση Σύμβασης για την υπηρεσία με γενικό τίτλο «Εξυγίανση πεύκων» αρ. μελ. 36/176Ε3ΘΩΚ3-ΩΑΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12
01/02/2019 02:00:0001/02/2019 10:56:13Τροποποίηση της υπαρ. 358/2018 ΑΔΣ περί ορισμού οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων του Ν. 4412/2016ΨΕΔΘΩΚ3-ΒΨΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1
01/02/2019 02:00:0001/02/2019 11:36:31Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Παλαιολόγου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Γ’ φάσης του έργου «Ανάπλαση οδών Ομήρου – Παλαιολόγου»ΩΒ4ΛΩΚ3-0ΝΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2
01/02/2019 02:00:0007/02/2019 14:11:09Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Εκπαίδευση υπαλλήλων του Δήμου Νέας Σμύρνης σε δεξιότητες χειρισμού Η/Υ και απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού εκμάθησης»ΩΞΛ6ΩΚ3-Ν40ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14
01/02/2019 02:00:0008/02/2019 10:28:58Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το αρ. 32 του ν. 4412/2016Ω1Ω1ΩΚ3-Π1ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4
01/02/2019 02:00:0013/02/2019 11:40:50Διαγραφή παραστατικών από απογραφή λόγω 5ετίας658ΣΩΚ3-ΣΞΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19
01/02/2019 02:00:0014/02/2019 13:42:10Χρονική παράταση σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων» με αρ. μελ. 51/2018Ω8ΧΤΩΚ3-835ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11
01/02/2019 02:00:0008/02/2019 14:31:26Εκδήλωση επιβράβευσης εθελοντών καθηγητών του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Ν. ΣμύρνηςΨΕΔ3ΩΚ3-ΜΝ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5
01/02/2019 02:00:0001/02/2019 15:15:58Έγκριση τιμήματος απευθείας αγοράς ακινήτου επί των οδών Κρήνης & Κοτυαίου 2, Ν. ΣμύρνηΩ2ΕΑΩΚ3-ΑΓΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3
01/02/2019 02:00:0011/02/2019 14:40:15Ορισμός μέλους για την συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών για το έτος 20199ΠΟΛΩΚ3-7Ν9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17
01/02/2019 02:00:0011/02/2019 14:37:59Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ ΟΔΩΝ» (αρ. μελ. 59/2017)91ΡΘΩΚ3-ΓΣΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10
01/02/2019 02:00:0007/02/2019 14:08:44Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Πιστοποιήσεις παιδικών χαρών»ΩΘΘΔΩΚ3-ΗΑ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13
01/02/2019 02:00:0007/02/2019 14:03:45Έγκριση συμμετοχής του Δημάρχου και του Γ. Γραμματέα του Δήμου στο συνέδριο με θέμα: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στις Ελληνικές Πόλεις» που θα γίνει στη ΛάρισαΩ0Δ2ΩΚ3-ΥΩΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7
01/02/2019 02:00:0007/02/2019 14:12:47Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου Νέας Σμύρνης»69ΣΦΩΚ3-ΓΩΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15
01/02/2019 02:00:0007/02/2019 14:13:52Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου»ΩΣΕΠΩΚ3-Ε6ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16
01/02/2019 02:00:0007/02/2019 14:06:03Διόρθωση της υπαρ. 273/2018 ΑΔΣ που αφορά α) Έγκριση συμμετοχής αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Νέας Σμύρνης στο θεματικό συνέδριο ΚΕΠ Υγείας β) Ορισμό υπολόγου6Σ7ΘΩΚ3-ΟΦΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8
01/02/2019 02:00:0004/02/2019 14:13:15Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 50.000 ευρώ για κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩ3ΧΡΩΚ3-Τ9ΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ9