ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ.«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ», κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ.«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ», κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ.«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΘΕΑΤΡΟ, ΧΟΡΟΣ Κ.ΛΠ.)

ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΘΕΑΤΡΟ, ΧΟΡΟΣ Κ.ΛΠ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ.«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΘΕΑΤΡΟ, ΧΟΡΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ.«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής- ποιότητας στο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Έξοδα προετοιμασίας & εκτέλεσης επιμορφωτικών προγραμμάτων (ζωγραφική, αγιογραφία,φωτογραφία, θέατρο, χορός κ.λπ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Έξοδα προετοιμασίας & εκτέλεσης επιμορφωτικών προγραμμάτων (ζωγραφική, αγιογραφία,φωτογραφία, θέατρο, χορός κ.λπ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ.«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο: «Έξοδα προετοιμασίας & εκτέλεσης επιμορφωτικών προγραμμάτων (ζωγραφική, αγιογραφία, φωτογραφία,θέατρο, χορός κ.λπ», με κριτήριο ανάθεσης κριτήριο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ.«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα