ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Αττικής, διακηρύσσει Επαναληπτικό Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων (πολυετούς δαπάνης – τρία έτη) για τις ομάδες που στην προηγούμενη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (20PROC007966201)